Specialusis ugdymas teikiamas specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kurių galimybės ugdytis yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. Atsižvelgiant į sutrikimą ir jo laipsnį, vaikai ugdomi pagal bendrą amžiaus grupės programą, individualizuojant ugdymą, sudarant individualią ugdymo programą, tenkinančią bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos, savitarnos ugdymo(si) poreikį. Stengiamasi atliepti tėvų lūkesčius, palengvinti jų vaikų integraciją į visuomenę. Logopedai individualių veiklų metu lavina vaikų kalbą, skatina pažinimo procesų lavėjimą, konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus) ir pedagogus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

 

Specialiojo ugdymo tikslas – padėti kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymo(si) sunkumus, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.

 

Informaciją specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais teikia logopedai, lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija, Panevėžio pedagoginė psichologinė tarnyba.

 

Stiprinant specialiosios pedagoginės pagalbos veiksmingumą, Vaiko gerovės komisijos nariai atlieka vaiko pradinį vertinimą dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių: kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus. Teikia rekomendacijas, konsultuoja tėvus, pedagogus dėl vaikų specifinių, psichologinių problemų: elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos ugdymo įstaigoje.

 

Logopedai, pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį, dirba specialiojo ugdymo kabinete.