FILOSOFIJA

„Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų…“ /D. Lokas/

VIZIJA

Atvira, patraukli, nuolat besimokanti, teikianti kokybiškas paslaugas įstaiga.

MISIJA

Modernizuoti ugdymo turinį pagal vaikų ir tėvų poreikius, inicijuoti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius asmenybės ugdymo tikslus; ugdyti vertybines nuostatas, savo pavyzdžiu formuoti lopšelio-darželio įvaizdį, kultūrą; ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį mažąjį pilietį.

VERTYBĖS

Ugdymo kokybė;

Asmeninė gerovė;

Besimokanti bendruomenė;

Sveikas vaikas, sveikas pedagogas.

STRATEGINIAI VEIKLOS PRIORITETAI

  1. Ugdymo kokybės tobulinimas.
  2. Bendruomenės sąveikos stiprinimas.

STRATEGIJOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas 1. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.

Uždaviniai:

1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų turinio tobulinimas;

1.2. Netradicinių ugdymo metodų ir būdų, organizuojant kokybišką kasdieninę veiklą, tolesnis taikymas;

1.3. Veiklos planavimo ir įsivertinimo sistemos tobulinimas.

 

Tikslas 2. Plėtoti saugią, sveiką, informatyvią ir skatinančią kurti aplinką.

Uždaviniai:

2.1. Lopšelio-darželio materialinės bazės gerinimas;

2.2. Kūrybiškumo skatinimas bei informacijos apie įstaigos veiklą platesnė sklaida.

 

Tikslas 3. Kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, iniciatyvią bendruomenę.

Uždaviniai:

3.1. Lopšelio-darželio organizacinės kultūros puoselėjimas ir turtinimas;

3.2. Lopšelio-darželio tradicijų stiprinimas, siekiant aktyvaus šeimos dalyvavimo veikloje bei bendravimo su socialiniais partneriais.

 

HERBAS HIMNAS

Kas rytą mus kviečia darželis
gražiausiu Žilvičio vardu.
Mes mylim čia pasakų šalį,
mums gera čia būti kartu.

Žilvičio mes vaikai,
gyvename linksmai.
Žilvičio mes vaikai,
gyvename linksmai.

Mums gera čia šokti, dainuoti,
čia žaidžiam, čia supam lėles.
Mes sakom tau ačiū, darželi,
Už mūsų vaikystės dienas.

Žilvičio mes vaikai,
gyvename linksmai.
Žilvičio mes vaikai,
gyvename linksmai.

Muzika ir žodžiai
Reginos Vedlugienės

LOPŠELIO – DARŽELIO BENDRUOMENĖS ŠVENTĖS, PRAMOGOS, TRADICIJOS

Mėnuo Tema
Rugsėjis Rugsėjo 1 – osios šventė „Vėl visi drauge“; Panevėžio miesto gimimo diena; Lopšelio-darželio „Žilvitis“ gimtadienis.
Spalis Rudenėlio šventė; Susitikimas su kaimyninių mokyklų pradinių klasių mokytojomis –mokinių koncertas; Gyvūnų globos diena – kelionė į Panevėžio gamtos namus.
Lapkritis Išvyka į Ramygalos kapines – žvakučių uždegimas ant primirštų ir nelankomų kapų.
Gruodis Baltojo Angelo diena; Kalėdų eglutės įžiebimo šventė; Kalėdiniai renginiai; Medžių puošimo šventė.
Sausis Atsisveikinimo su eglute šventė – Trys Karaliai; Laisvės gynėjų diena – pilietinė akcija „Žvakutės languose“.
Vasaris  Žiemos šventė; Užgavėnės; Aš ir vasario 16 – oji.
Kovas Atvirų durų savaitėlė; Kaziuko mugė; Gražiausioji šalelė Lietuva; Žemei reikia draugų; Paukščių sugrįžimo šventė – Gandrinės.
Balandis Balandis – sveikatingumo mėnuo; Juokų diena; Tarptautinė vaikų knygos diena; Velykų šventė – Zuikių margučiai; Žemės diena – akcija-talka „Darom“;
Gegužė Popietės mamyčių dienai, šeimos dienai paminėti; “Žavadienis”, Kelionė po Panevėžio regioną; Atsisveikinimo su darželiu šventės.
Birželis Vaikų gynimo diena lopšelyje-darželyje, mieste; Tėvelio diena; Rasos šventė – Joninės.
Liepa Lietuvos Karalius – Mindaugas; Laumės juosta.
Rugpjūtis Gandrų išskridimo diena.

Per visus mokslo metus kiekvieną mėnesio paskutinį trečiadienį lopšelyje-darželyje vyksta darželio grupių vaikų ir pedagogų teatrai vaikams ir tėvams. „Koridoriaus galerijoje“ organizuojamos darželio grupių vaikų, darbuotojų, tėvelių, socialinių partnerių ir kt. darbų parodėlės. Vieną kartą per mėnesį vaikai lopšelyje-darželyje gali pamatyti Panevėžio miesto ir kitų respublikos miestų profesionalių aktorių spektaklius. Vyresniųjų grupių vaikai dalyvauja išvykose, parodose, susitinka su socialiniais partneriais.