Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu, ir jei tokį ugdymą rekomenduoja Panevėžio pedagoginė – psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrus grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, prieš programos įgyvendinimo pradžią, parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

Priešmokyklinio amžiaus grupės tikslas – užtikrinant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Vaikas, kuris priešmokyklinės ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

Minimalus vaikų skaičius grupėje – 18, maksimalus – 20 vaikų.
Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas.