Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa(3)

PUG programos ugdymo planas 2020-2021 m.m.

PUG programos ugdymo planas 2019-2020 m.m.

PUG programos ugdymo planas 2018-2019 m.m.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu, ir jei tokį ugdymą rekomenduoja Panevėžio pedagoginė – psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrus grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, prieš programos įgyvendinimo pradžią, parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

Priešmokyklinio amžiaus grupės tikslas – užtikrinant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Vaikas, kuris priešmokyklinės ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

Vaikų skaičius grupėje – 20 vaikų.

Gali būti formuojamos tiek mišrios, tiek tik priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Priešmokyklinio ugdymo grupės ritmas

7.00 – 8.30   Labas rytas, darželi! Vaikų sutikimas, rytinė mankšta

8.30 – 9.00   Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.00 – 9.10   Pasiruošimas ugdomajai veiklai

9.10 – 9.40    Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar mokytojo pasiūlyta ugdomoji veikla

9.40 – 10.10  Individuali vaikų veikla

10.10 – 10.25  Priešpiečiai

10.25 – 12.25  Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos

12.25 – 12.55  Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs

12.55 – 15.10  Pogulis, poilsis

15.10 – 15.30  Kėlimasis, ruošimasis vakarienei

15.30 – 16.00  Vakarienė

16.00 – 16.40  Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planas rytdienai, savarankiška kūrybinė vaikų veikla

16.40 – 17.48  Žaidimai. Viso gero, darželi!

Muzikos ir kūno kultūros valandėlės – pagal tvarkaraštį

Logopediniai užsiėmimai – pagal tvarkaraštį