LR Konstitucija

LR Švietimo įstatymas

LR Viešųjų pirkimų įstatymas

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

„Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ pakeitimo

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos (2015)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO FINANSAVIMAS IR APRŪPINIMAS

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Švietimo aprūpinimo standartai

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014)

„Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06effeb05e2511e4b240c0fa7489cd0e/asr

 

SPECIALUSIS UGDYMAS(IS) IR ŠVIETIMO PAGALBA

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas