LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA – nuolat veikianti aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), auklėtojus, kitus lopšelio-darželio darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Taryba turi patariamojo balso teisę. Ji aprobuoja lopšelio-darželio nuostatus, strateginį bei veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles. Teikia pasiūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto lopšelio-darželio struktūros klausimus. Lopšelyje-darželyje veikia tokios sudėties taryba: 3 auklėtojai, 3 tėvų atstovai, 3 kiti darbuotojai.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Ramutė Sokolova, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.
Sekretorė – Vilma Meškinienė, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.
Nariai: Jolanta Jutinskienė – auklėtoja, vyresn.aukl.k.k;
Dalė Kiaunienė – vyr.slaugytoja;
Ramutė Milerienė – kiemsargė;
Danutė Virbukienė – auklėtojos padėjėja;

Indrė Katinienė, „Žiogelio“ gr., tėvų atstovas;

Rasa Bačiulienė, „Ančiuko“ gr; tėvų atstovas;

Loreta Butėnienė, „Nykštuko“ gr., „Ančiuko“ gr. tėvų atstovas.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti patariamoji savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Taryba aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą, analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą, nagrinėja ugdytinių pažangą ir pasiekimus. Su asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.

Mokytojų tarybos pirmininkė – Lina Budreikaitė, direktorė.
Nariai – visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.

 

METODINĖ GRUPĖ – organizuoja ir koordinuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos metodinę veiklą, skatina pedagogus svarbiausiems tikslams numatyti, uždaviniams spręsti. Siekia efektyvios pedagogų veiklos, tobulina pedagogų profesines kompetencijas. Metodinė grupė nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato veiklos perspektyvas, veiklos prioritetus, bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis. Lopšelio-darželio metodinės grupės veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Bačiulienė.

Metodinės grupės pirmininkė – Vaiva Balčėtienė, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.
Narės: Jūratė Palilionienė – auklėtoja, vyresn.aukl.k.k;
Nijolė Dovidavičienė – auklėtoja, vyresn.aukl.k.k;
Jolanta Subatienė – auklėtoja, vyresn.aukl.k.k;
Violeta Gasparkienė – auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresn.aukl.k.k.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja, koordinuoja ir vykdo prevencinę veiklą ikimokyklinio ugdymo mokykloje, nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) sunkumų priežastis, analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų  taikymo.

       Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Roma Bačiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
         Sekretorė – Sigita Gedyminienė, logopedė, vyresn.log.k.k.
         Narės: Dalia Leonarda Sutkuvienė, logopedė, logopedo eksperto k.k.;
                    Rita Kuzmaitė, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.;
                    Ramutė Sokolova, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.;
                    Violeta Gasparkienė, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.;
                    Dalė Kiaunienė, vyr.slaugytoja.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo. Suteikia mokytojams pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją.

Roma Bačiulienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,komisijos pirmininkė;
Aušra Gabrėnienė –- Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Vaiva Balčėtienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Irma Aukštikalnienė – tėvų atstovė;
Rasa Mauzienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;
Jūratė Raukštienė – tėvų atstovė;
Aušrinė Rimkevičienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA – organizuoja, skelbia, parenka ir atlieka pirkimą, rengia pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekėjams. Atlieka visus kitus veiksmus.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė – Dainora Bulderienė, ūkvedė.
Narės: Rima Gaigalaitė – buhalterė;
Danutė Siminkevičienė – sandėlininkė;
Dalė Kiaunienė – vyr.slaugytoja.