LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA

Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija. Ji sudaroma iš trijų mokytojų, trijų lopšelyje-darželyje nedirbančių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vieno vietos bendruomenės atstovo. Tarybos nariu negali būti lopšelio-darželio direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

 • Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą atviru balsavimu renka visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, vietos bendruomenės atstovą deleguoja įstaigos teritorijoje veikianti vietos bendruomenė.
 • Taryba renkama dvejiems metams Nuostatuose nustatyta tvarka. Taryba turi patariamojo balso teisę.
 • Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.
 • Tarybos veikla planuojama, posėdžiai protokoluojami. Tarybos posėdžius inicijuoja Tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis Tarybos posėdis.
 • Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 • Tarybos posėdžiuose kviestinių narių teisėmis gali dalyvauti lopšelio-darželio direktorius ir (ar) kiti su svarstomu klausimu susiję asmenys.

Taryba:

 • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria lopšelio-darželio strateginiam, metiniams veiklos planams, nuostatų projektui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus;
 • teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • kiekvienais metais vertina lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos ataskaitą, priima sprendimą dėl  lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį Savivaldybės tarybai;
 • sprendžia lopšeliui-darželiui svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus, teikia lopšelio-darželio direktoriui ar Savivaldybės tarybai siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo;
 • svarsto lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl jų įgyvendinimo;
 • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą, nagrinėja psichologinį mikroklimatą, demokratinių santykių formavimąsi, aptaria iškilusių konfliktų situacijas, ieško būdų pozityviai jas spręsti;
 • skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
 • svarsto kitus teisės aktuose nustatytus ar lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams.

Pasibaigus Tarybos kadencijai ar nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, lopšelio-darželio direktorius organizuoja rinkimus Nuostatuose nustatyta tvarka.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – logopedė Asta Koncienė
Sekretorė – Astra Bujokienė, auklėtoja,
Nariai: Giedrė Ramanauskienė – auklėtoja, 

Valdemaras Liudvinavičius, tėvų atstovas;

Jurgita Kiaunienė, tėvų atstovė;

Inga Minkevičienė tėvų atstovė;

Rima Kaminskienė –  Nendrės-Dainavos vietos bendruomenės atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA

nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

 • Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 • Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.
 • Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių.
 • Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

 1. aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 2. svarsto lopšelio-darželio metų veiklos ir strateginį planus, inicijuoja darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;
 3. svarsto pagalbos teikimo vaikams galimybes ir būdus;
 4. sprendžia bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo įstaigomis ir institucijomis klausimus;
 5. sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo (si), neformaliojo ugdymo klausimus, skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 6. aptaria mokytojų, kitų specialistų prašymus atestuotis, teikia siūlymus lopšelio-darželio vadovams;
 7. deleguoja atstovus į Tarybą ir mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
 8. svarsto kitus teisės aktuose nustatytus ar lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokytojų tarybos pirmininkė – Lina Budreikaitė, direktorė.
Nariai – visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.

METODINĖ GRUPĖ

organizuoja ir koordinuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos metodinę veiklą, skatina pedagogus svarbiausiems tikslams numatyti, uždaviniams spręsti. Siekia efektyvios pedagogų veiklos, tobulina pedagogų profesines kompetencijas. Metodinė grupė nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato veiklos perspektyvas, veiklos prioritetus, bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis. Lopšelio-darželio metodinės grupės veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės grupės pirmininkė – Aušrinė Rimkevičienė, auklėtoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Pirmininkė – Lina Budreikaitė, direktorė;

Pavaduotoja – Sandra Petronienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Nariai:

Daiva Vingilienė, vaikų maitinimo ir higienos specialistė;

Nijolė Dovidavičienė, auklėtoja;

Jūratė Guščiuvaitė, auklėtoja;

Asta Koncienė, logopedė;

Inga Komžienė, logopedė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė Dainora Bulderienė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo. Suteikia mokytojams pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją.

Lina Budreikaitė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Aušra Gabrėnienė –- Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Rasa Mauzienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;
Jūratė Raukštienė – tėvų atstovė;
Aušrinė Rimkevičienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBO TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Subatienė

Pavaduotoja – Danutė Janulienė

Sekretorė –