2018-2019 metais dirbantys lopšelio-darželio darbuotojai:

Pedagoginiai darbuotojai

Nepedagoginiai darbuotojai