Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas vadovaujantis atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 bei vėlesnėmis šio sprendimo redakcijomis.

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

Pageidaujantiems valgyti 2 ar 3 kartus taikoma darželio grupės vaikų atitinkamo maitinimosi išlaidų norma. Minimas mokestis už pietus ir darželio grupės vaikų atitinkamo maitinimosi išlaidų norma netaikoma mokiniams, kuriems nemokamas maitinimas skirtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu.

Tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų) kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

(2022-09-01)

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis EUR Pietų mokestis EUR Vakarienės mokestis EUR 2 kartų maitinimo išlaidos EUR 3 kartų maitinimo išlaidos EUR
Lopšelio grupė 0,68 1,47 0,68 2,15 2,83
Darželio grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22
Priešmokyklinė grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22

Už kiekvieną mėnesį nustatoma 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Mokestis nemokamas esant karantinui ar kitai ekstremaliai situacijai kai įstaiga nedirba, vasaros metu, kai įstaiga nedirba, grupės izoliacijos dėl COVID-19 ligos laikotarpiui.

Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais – iki 20 d.).

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

Jeigu atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš lopšelio-darželio sąrašų (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas Nr. 1-305).

Nuo mokesčio už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje atleidžiami 100 procentų:

  • vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
  • pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems asmenims įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
  • vaikai iš socialinės rizikos šeimų pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymas;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį mokama tėvų lėšomis.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:

  • jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
  • jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą.