Ieškomas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms eiti.

Darbo krūvis – 36 val. per savaitę (1 pareigybė).

Mokytojo pareigybės lygis – A2 (terminuota sutartis).

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:

 1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo programą (turėti įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį iki 2009 metų arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, pedagoginį išsilavinimą), turi būti įgijęs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją;
 2. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą (ne mažiau kaip 60 valandų, 2 studijų kreditų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (2007 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-2481);
 3. turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologijos dalies kursas, 3 studijų kreditai);
 4. privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);
 5. kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą; spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; rengti ir įgyvendinti projektus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu  darzelis@dzilvitis.lt Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Numatoma įdarbinimo data – 2022 m. gegužės 9 d.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite  www.ldzilvitis.lt

Dokumentai priimami iki gegužės 5 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15.30 val. (adresu: Dainavos g. 13, Panevėžys).

Pokalbis su pretendentais vyks gegužės 6 d. nuo 9.30 val.

Daugiau informacijos tel. (8 45) 431365 arba el.paštu. darzelis@ldzilvitis.lt.