Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

 1. Panevėžio lopšelis – darželis ,,Žilvitis“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 pareigybė, 40 val. per savaitę).
 2. Pareigybės lygis – A2. Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą (galimas koeficiento intervalas – 10,44– 10,48).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtį ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba švietimo įstaigoje, kurioje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai;
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
  • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą, reglamentuojančius teisės aktus;
  • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ugdymo programų rengimą, analizuoja pasiekimus, fiksuoja pokyčius, teikia siūlymus ir projektus ugdymo klausimais;
 • stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų praktinę veiklą, sudaro ugdomosios veiklos tvarkaraščius;
 • telkia pedagogus valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, strateginiam planui, metiniam veiklos planui, projektams parengti bei vykdyti;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją;
 • skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi;
 • teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai;
 • bendradarbiauja su pagalbos specialistais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių ugdymo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais;
 • vykdo narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją lopšelyje-darželyje;
 • organizuoja tėvų poreikius atitinkantį pedagoginį švietimą, tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą;
 • rūpinasi pedagogų profesiniu tobulėjimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios patirties sklaida, atestacija.
 • vadovauja pedagoginio personalo darbui ir kiekvieną mėnesį sudaro darbo grafikus, kuriuos teikia direktoriui tvirtinti iki einamojo mėnesio 20 dienos.
 • veda pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir paskutinę mėnesio dieną teikia direktoriui tvirtinti.
 • paskutinę mėnesio darbo dieną su grupių mokytojomis sutikrina vaikų lankomumo žiniaraščius ir teikia direktoriui tvirtinti.
 • tvarko pedagogų duomenų bazę ir mokinių registrą;
 • tvarko ir pildo savo dokumentus;
 • inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimo programų rengimą ir vadovauja jų įgyvendinimui, sprendžia specialaus ugdymo problemas;
 • rengia direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;
 • informuoja visuomenę apie lopšelį-darželį bei jo teikiamas paslaugas;
 • palaiko ryšius su socialiniais partneriais, inicijuoja jų paiešką;
 • dalyvauja lopšelio-darželio veiklos įsivertinime;
 • atlieka kitas direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją;
 • vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu, vaduoja Įstaigos direktorių jo atostogų, ligos, komandiruočių metu;
 • išvykus direktoriui iš Įstaigos, vykdo direktoriaus pareigas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 6. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atrankos pokalbis 2021 m. lapkričio 10 d.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. lapkričio 9 d.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija telefonu 8 (45) 431365 arba el. paštu darzelis@ldzilvitis.lt